Menu Zavřeno

Anamet

Vítejte na stránkách firmy ANAMET

Firma ANAMET s.r.o. nabízí přístrojové vybavení pro laboratoře, výzkumná pracoviště i pro měření v provozu.

Na český a slovenský trh dodáváme špičkové přístroje zahraničních firem (zastupujeme více než 30 firem). Pro veškerou dodávanou techniku zajišťujeme řešení na míru, záruční a pozáruční servis včetně dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu.

Norma EN 17505: nový přístup ke stanovení forem uhlíku v půdách a odpadech

Norma EN 17505, která byla nedávno zavedena, představuje významný pokrok v metodologii měření uhlíku v půdě a odpadech. Tato norma, nahrazující starší metody jako ISO 10694 a EN15936, přináší zjednodušené ...

Společnost Angelantoni ACS je v popředí vývoje nových ekologických chladiv pro klimatické komory

Společnost Angelantoni vyrábějící klimatické a zkušební komory pod značkou ACS je jedním z lídrů v oblasti vývoje nových chladiv a přechodu od tradičních fluorovaných plynů k CO2 (R744), který má GWP (potenciál ...

Adsorpce plynů a par – statická metoda

Statická adsorpce plynů a par slouží k charakterizaci pevných porézních i neporézních látek pomocí sorpce čistých plynů za snížených (kryogenních) teplot a tlaků typicky do jedné atmosféry. U adsorpce dochází k nahromadění atomů či molekul na povrchu pevné látky oproti ...

Aktivní vzorkování

Aktivní vzorkování slouží k odběru vzorku pro následnou analýzu. Za pomoci aktivního vzorkování jsou nejčastěji vzorkovány plyny a kapaliny čí prachové částice. Příkladem aktivního vzorkování, který je také spojen s on-line monitoringem prostředí, je použití detektoru prašnosti Microdust PRO  s ...

Analytická odstředivka

Analytická odstředivka (centrifuga) je zařízení pro odstředivé dělení směsí pomocí urychlení dějů závisejících na rozdílné hustotě částic. Slovo analytická odkazuje na světelnou detekci průběhu dělení. Tato detekce může být využita pro výpočet distribuce rychlosti sedimentace, distribuce hustot částic a distribuce ...

Analyzátor dynamického rozptylu světla

Dynamický rozptyl světla je velmi rozšířený standardní způsob měření střední velikosti a distribuce velikosti nanočástic. Díky svému dynamickému rozsahu velikostí (od 0,3 nm do 15 mikrometrů) i rozsahu koncentrací patří mezi první analyzátory nanočástic pořízené do laboratoře. Zažitou zkratkou pro ...

Analyzátor filtrovatelnosti nafty

Plně automatický analyzátor filtrovatelnosti nafty CFPP je stolní modulární analyzátor, který na kompaktním půdorysu bez potřeby externího chlazení provede všechny výše uvedené typy analýz. Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP Cold Filter Plugging Point) nafty je jednou z nejběžnějších typů zkoušky k ...

Analyzátor sirovodíku

Sirovodík neboli H2S Dříve byl nazýván také jako sulfan. Jedná se o plyn se typickým zápachem zkažených vajec, je bezbarvý a hořlavý. Analyzátory H2S Detektory H2S mají různé principy měření, nejčastěji měří na základě katalytických, elektrochemických nebo polovodičových senzorů. Katalytické ...

Analyzátor stability disperzí

Analyzátory statické stability disperzí jsou vhodné pro přímé měření stability, respektive nestability. V průmyslu se totiž měří parametry, které ovlivňují stabilitu, ale často nejsou jednoznačně převoditelné jako je například velikost částic, potenciál zéta (předpovídající elektrostatickou stabilizaci) či reologické vlastnosti. Analyzátory ...

Analyzátor vibrací

Co je to analyzátor vibrací? Inženýři využívají moderní technologie, konkrétně analyzátory vibrací, pro pečlivé měření a důkladnou analýzu vibrací, které produkují průmyslová zařízení či instalace. Při provozu rotačních strojů, jako jsou kompresory, čerpadla a ventilátory, dochází k vibracím. Každý z ...

analyzátor vlhkosti – titrátor

V laboratoři, kde se provádí analýza vlhkosti, hraje titrátor klíčovou roli. Toto zařízení umožňuje přesné měření množství vody obsažené v různých vzorcích, což je nezbytné pro širokou škálu průmyslových a výzkumných aplikací. V tomto článku se zaměříme na důležitost titrátorů ...

Analyzátory adsorpce – fyzisorpce

Adsorpce plynů obecně Analyzátory fyzikální sorpce (fyzisorpce) či též adsorpce plynů na povrch pevné látky za teploty bodu varu tohoto plynu využívají následujících jevů: kapilární kondenzace popsané Kelvinovou rovnicí, jedno- a vícevrstvé adsorpce popsané BET teorií, zaplňování mikropórů. Tyto jevy ...

Analyzátory celkového organického uhlíku TOC

Obsah celkového organického uhlíku (TOC) v kapalných a pevných vzorcích je jedním z nejdůležitějších parametrů při analýze vody a životního prostředí. Ať už se zabýváte hodnocení kvality vody nebo na recyklaci odpadů – bez stanovení TOC se neobejdete. Přístroje pro ...

Analyzátory hustoty pevných látek – pyknometry

Hustotu pevných (či kapalných) vzorků lze stanovit pomocí plynových či kapalinových pyknometrů z objemu a hmotnosti vzorku. U pevných nenasákavých/neporézních vzorků lze využít levné kapalinové pyknometry, sofistikované rtuťové porozimetry či automatické řešení jako je hustoměr DM 3000 pro stanovení hustoty ...

Analyzátory ropných látek

Spolupracujeme s řadou předních výrobců dodávající analyzátory ropných látek pro široký rozsah aplikací, zkoušek a metod. Mezi typické zkoušky lze jmenovat: bod vzplanutí, destilační zkouška, tlak par, filtrovatelnost, teplota vylučování parafinů, obsah jednotlivých prvků (S, P, Cl, K, Ca, V, ...

Analyzátory tokových vlastností sypkých materiálů

Analyzátory tokových vlastností sypkých materiálů nebo též reologie mohou více či méně simulovat konkrétní situace při toku částic. Nejběžnějšími analyzátory jsou smykové reometry pro částicová lože. Mezi další analyzátory vlastností sypkých materiálů můžeme zařadit přístroje pro stanovení setřesné hustoty jako ...

Atmosférická destilace

Plně automatický destilační přístroj ke stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku pro uhlovodíkové ropné výrobky jako jsou paliva a rozpouštědla. Destilační křivka při atmosférickém tlaku se stanovuje metodou, která je popsána v normě ČSN EN ISO 3405. Destilační přístroj nevyžaduje ...

Automatizace snímání a vyhodnocení dat

U obrazové analýzy dat jsou typická velká množství snímků o několika částicích. Pro dostatečně reprodukovatelné výsledky je typicky potřeba nasnímat desetitisíce až miliony částic. Se získáním a zpracováním takového množství dat již musí pomoci software, který kromě řádového urychlení pomáhá ...

Automatizované zkušební robotické systémy

Automatizované zkušební systémy pro zkoušky mechanických vlastností umožní zkoušet až 1000 vzorků denně. Velkou výhodou je úspora nákladů, zlepšení opakovatelnosti měření a zvýšení produktivity práce ve vaší zkušební laboratoři. Ve společnosti Tinius Olsen jsme se znovu podívali na to, jak ...

Charakterizace povrchů

Charakterizace povrchu je klíčovou oblastí ve vědeckém a průmyslovém výzkumu, zahrnující studium fyzikálních a chemických vlastností povrchů a rozhraní. Povrchové vlastnosti, jako je povrchová energie, drsnost a zeta potenciál, ovlivňují interakce materiálů s jejich prostředím. Například v oblasti nanotechnologií a ...

Čítače částic

Přesné čítače částic ve vzduchu pro potřeby monitoringu částic v čistých prostorech nabízí výrobce PMS. Principem měření je rozptyl světla na jednotlivých částicích a detekce rozptylu světla v podobě jednotlivých událostí, kde každá událost odpovídá jedné prachové částici. Čítač částic ...

Cytometry

Cytometry pracují na principu usměrnění toku kapaliny do tenké kapiláry o známém průtoku. Částice mohou případně být i dále naředěné ve známém poměru pro rozdělení na jednotlivé částice a možnost optické detekce individuálních částic. pro další zúžení toku částic a ...

Detektor prašnosti

Detektory prašnosti primárně slouží k analýze prašnosti v reálném čase nebo k monitoringu prašnosti za stanovené období. Detektory prašnosti měří koncentraci prachu v miligramech na metr krychlový, v předem definovaném prostoru. Měření prašnosti je založeno na paprsku světla, který prochází ...

Dezintegrace buněk

Dezintegrace buněk v biotechnologiích označuje rozrušení celistvosti buněčných membrán. Dezintegrace membrán je důležitý proces při výrobě některých produktů z bakterií a buněk pro získání vnitrobuněčného obsahu a organel. Mezi mechanické zůsoby desintegrace patří například vysokootáčkové mixéry či vysokotlaké tryskové homogenizátory ...

Dynamická sorpce plynů a par

Dynamická sorpce plynů a par probíhá nejčastěji při atmosférickém tlaku, ale někdy může s výhodou v upravené konstrukci sloužit i vysokotlakým měřením až do 200 barů. Průtočné uspořádání měření se využívá pro směsi plynů a nejčastějším levným a univerzálním detektorem ...

Dynamické smykové reometry

Dynamické smykové reometry jsou komplexní a velmi citlivé přístroje pracující v mnoha módech. V rotačním módu umožňuji stanovení klasické viskozity newtonovských kapalin, měření komplexních tokových křivek nenewtonovských kapalin nebo stanovení meze toku a kvantifikaci tixotropie zkoumaných látek. V oscilačním módu ...

Elektrostatické nabíjení

K elektrostatickému nabíjení dochází vždy při tření či nárazech dvou pevných materiálů, které jsou málo elektricky vodivé. Způsob, jak vyhodnotit vliv elektrostatiky na tok částic spočívá v měření elektrostatického náboje částic padajících podél stěny potrubí z různých materiálů. Elektrostatické nabíjení ...

Elementární analyzátory CHNS

Stanovení obsahu uhlíku, vodíku, dusíku a síry v organických matricích je důležitým parametrem požadovaným v mnoha aplikacích. Nejběžnější analytická metoda pro sledování těchto čtyř prvků najednou je pomocí vysokoteplotního spalování při teplotě pece vyšší než 1 000 °C a za ...

Gelová permeační chromatografie

Gelová permeační chromatografie (GPC), někdy také označovaná jako size exclusion chromatography (SEC) je separační metoda založená na principu rozdílné velikosti a tvaru molekuly, při které separace téměř nezávisí na fyzikálně-chemických vlastnostech dělených látek. Stacionární fáze je tvořena inertním nerozpustným polymerním ...

Grating-coupled interferometrie – GCI

Grating-coupled interferometrie (GCI) je biofyzikální metoda, používaná nejčastěji v biochemii a při vývoji nových léků pro analýzu interakcí bez nutnosti značení molekul. Podobně jako optické metody je povrchová plazmonová rezonance (SPR) a biovrstvová interferometrie (BLI) založena na měření změn indexu ...

Izotopová hmotnostní spektrometrie – IRMS

Izotopová hmotnostní spektrometrie IRMS je specializovaná analytická technika pro elementární analýzu a precizní měření relativního zastoupení stabilních izotopů jednotlivých prvků ve vzorku. Využívá vlastností izotopů, které jsou variantami atomů stejného chemického prvku, ale s odlišnou hmotností. Izotopová hmotnostní spektrometrie IRMS ...

Kapilární reometry

Kapilární reometry se používají zejména pro měření viskozity a tokových vlastností polymerních tavenin při vysokých smykových rychlostech, obvykle od 10 do 10.000 s-1. Jedná se o tokové chování relevantní pro reálné zpracovatelské procesy polymerů. Je to také osvědčený způsob definování ...

Kinematické viskozimetry

Automatické kinematické viskozimetry slouží pro stanovení kinematické viskozity ν průhledných i neprůhledných kapalných ropných výrobků měřením doby průtoku daného objemu kapaliny způsobeného gravitační silou kalibrovanou skleněnou kapilárou viskozimetru. Dynamickou viskozitu η lze získat vynásobením naměřené kinematické viskozity hustotou ρ kapaliny ...

Komory pro sluneční simulaci

Komory pro sluneční simulaci slouží pro hodnocení stárnutí materiálů a odolnosti materiálů proti okolnímu prostředí. Dochází k simulaci vlivu slunečního záření, tepla, v ...

Korozní a kondenzační komory

Co je to koroze? Koroze je chemická nebo elektrochemická reakce mezi materiálem a jeho prostředím. Tento proces způsobuje zhoršení produktu a ztrátu jeho původních vlastností. Korozní komory mohou pomoci předpovědět odolnost materiálů tak, aby bylo možné odhadnout životní cyklus komponent, ...

Laboratorní deskové a vulkanizační lisy

Laboratorní deskové a vulkanizační lisy v portfoliu společnosti ANAMET s.r.o. V našem portfoliu nabízíme laboratorní deskové lisy a laboratorní vulkanizační lisy. Laboratorní lisy jsou obvykle využívány pro přípravu zkušebních vzorků lisováním, za definované teploty, lisovacího tlaku a ochlazování. Deskové lisy ...

Laboratorní reaktorové systémy

Laboratorní reaktorové systémy slouží především pro složitější chemické reakce často s kapalnou fází ať již jako reaktanty či produkty, kde standardní chemisorpční analyzátory vhodné pro charakterizaci katalyzátorů a jednodušší reakce již nestačí. Možnosti konkrétního designu a parametrů nejsou omezené na ...

Laserová difrakce – granulometrie

Laserová difrakce je jedna z nejrychlejších metod na stanovené distribuce velikosti částic práškových materiálů. V rozsahu od desítek nanometrů až po jednotky milimetrů je schopný laserový granulometr analyzovat práškový materiál v proudu vzduchu tzv. na sucho, nebo prášek rozdispergovaný v ...

Leskoměry – měření lesku (GU gloss unit)

Leskoměry K povrchové úpravě patří nejen barva, ale také lesk. I lesk má vliv na to, jakým způsobem se hodnotit jakost výsledného povrchu. Leskoměry se vyrábí ve třech různých úhlech podle aplikace. 20° leskoměr je vhodný pro měření lesklých materiálů, ...

MDR Vulkametry a Mooney viskozimetry

V gumárenské praxi patří reometry typu MDR (Moving Die Rheometer) jinak nazývané i vulkametry, mezi nejzákladnější typy zkoušek, tedy charakterizace vytvrzování pryže – vulkanizační křivka. Bezrotorové smykové reometry jsou vybaveny uzavřeným, utěsněným, bikonikálním lisovacím systémem podle všech příslušných norem (ISO ...

Měření barevnosti a vzhledu

Měření barevnosti se stalo neodmyslitelnou součástí kontroly kvality prakticky ve všech průmyslových odvětvích a je možné měřit barevnost a hodnotit vzhled prakticky jakéhokoli finálního produktu, tedy plastů, kůže, kořenek, skla, laků, keramiky, omítkovin, kosmetiky, léčiv, potravin a to pevných látek, ...

Měřič rezistivity (povrchová a objemová rezistivita)

Rezistivita (též měrný elektrický odpor nebo také specifický elektrický odpor) - je fyzikální veličina charakterizující lokální (diferenciální) vodivostní či odporové vlastnosti látek vedoucích elektrický proud. Jde o materiálovou konstantu. Rezistivita je převrácená hodnota konduktivity (měrné vodivosti). Povrchová rezistivita (povrchový měrný ...

Mikrobiální monitoring čistých prostor

Pro potřeby mikrobiálního monitoringu čistých prostor nabízí PMS vzorkovací zařízení MiniCapt® Mobile pro mobilní použití a MiniCapt® Remote pro použití v oddělených prostorách (např. izolátorech). Pro aplikace s vlastním zdrojem vakua vyrábí PMS impaktory BioCapt® v nerezovém provedení a BioCapt® ...

Mikrokalorimetr

Co jsou mikrokalorimetry? Mikrokalorimetry jsou extrémně citlivé kalorimetry schopné detekce velmi malého tepla (> 4J). Mikrokalorimetry MicroCal jsou používány ke studiu termodynamiky biologických systémů, především pak interakcí mezi (bio)molekulami - izotermální titrační mikrokalorimetr - a změn v konformacích (3D struktuře ...

Mikroskopy atomárních sil AFM

Teorie AFM: jak funguje mikroskop atomárních sil neboli AFM a různé režimy měření AFM Vedle klasických optických mikroskopů a elektronové mikroskopie se díky své flexibilitě stal mikroskop atomárních sil běžným nástrojem pro charakterizaci materiálů s dosažitelným rozlišením na i pod ...

Mikroskopy skenující sondou

STM mikroskop využívá změny potenciálu na hrotu přiblíženého k povrchu vodivého vzorku. Řádkovací tunelovací mikroskop/mikroskop skenující sondou je zároveň nejjednodušší cestou, jak zobrazit atomy za 5 minut v laboratoři nebo v učebně při přednášce. Řádkovací tunelovací mikroskop (skenující sondou) je ...

Monitoring hraničních podmínek – hluk, prašnost, směr větru

Monitoring hraničních podmínek – hluk, prašnost, směr větru Přístroje pro monitoring hraničních podmínek jsou vhodným nástrojem pro sledování pracovních podmínek zejména na stavbách. V rámci monitoringu hraničních podmínek sledujeme zejména hluk, prašnost, sílu a směr větru nebo hladinu těkavých organických ...

Naprašování vodivých vrstev pro elektronovou mikroskopii

Naprašování vodivých vrstev je technika, která se používá k přípravě vzorků pro elektronovou mikroskopii. Tato technika spočívá v pokrytí vzorku tenkou vrstvou kovu, který má vysokou elektronovou hustotu a dobrou elektrickou vodivost. Naprašování se provádí ve vakuové komoře, kde je ...

Odstředivé testování adheze

Odstředivé testování adheze je nový způsob mechanického testování adheze (přilnavosti dvou povrchů) a koheze (soudržnosti-homogenity materiálu). Jedná se o unikátní způsob testování až osmi vzorků zároveň za identických podmínek s širokým rozsahem normálových i střižných napětí až do 80 MPa ...

Optický tenziometr-goniometr

Optický tenziometr-goniometr je multifunkční přístroj sloužící k měření kontaktního úhlu, optického stanovení povrchového a mezifázového napětí nebo stanovení povrchové energie pevných látek. O alternativních možnostech měření dynamického kontaktního úhlu a povrchového napětí pomocí tenziometrie naleznete zde. Optický tenziometr-goniometr je složen ze ...

Požární odolnost materiálů

Přístroje sloužící k hodnocení požární odolnosti materiálů a výrobků v oblasti elektrických kabeláží, stavebních prvků (podlahy, střechy, zdi ....), výrobků pro prostředky hromadné dopravy (železnice, letectví ... ) a dalších výrobků v plastikářském a automobilovém průmyslu ...

Přenosný vibrometr

Přenosný vibrometr a vibrační měřiče pro moderní technologie Sledování a monitorování stavu zařízení jsou klíčové pro moderní technologie. Jedním z nejvýznamnějších parametrů je mechanický pohyb, zejména vibrace. Parametry, jako je amplituda a frekvence vibrací, hrají klíčovou roli v diagnostice a ...

Průmyslové pece a sušárny

Průmyslové sušárny a vysokoteplotní pece pro použití v průmyslu ...

Průmyslový skenovací elektronový mikroskop pro automatizovanou kontrolu kvality

Klíčové vlastnosti průmyslového elektronového mikroskopu Při kontrole kvality v průmyslu se s výhodou využijí zejména následující vlastnosti stolních elektronových mikroskopů Thermo Scientific Phenom XL G2 a Phenom Particle X: Nízké pořizovací náklady Nejkratší doba k získání výsledků (nejrychlejší evakuace i ...

Průtočná chemisorpce

Analyzátor složení plynů založený na principu průtočné chemisorpce typicky sestává z vysokoteplotní pece, vstupu plynů s možností jejich mísení a tepelně vodivostního detektoru (TCD) a volitelně dalších detektorů. Vysokoteplotní pec umožňuje provádět reakce - oxidace, redukce, desorpce, degradace či jiné ...

Rázové zkušební stroje

Rázové zkoušky slouží k hodnocení odolnosti materiálů proti kritickému způsobu manáhání. Jedná se o namáhání zkušebního tělesa vysokou rychlostí, kdy je zatížení aplikováno ve velmi krátkém čase. Mezi tyto zkoušky patří například zkouška rázem v ohybu podle Charpyho, zkouška IZOD, ...

Rentgenová fluorescenční spektrometrie XRF

Monochromatická vlnově disperzní fluorescenční rentgenová spektrometrie podle normy ASTM D7039. Aplikace podle jednotlivých prvků: Analyzátory obsahu síry v palivech Společnost XOS nabízí řadu XRF analyzátorů síry vhodných pro širokou škálu aplikací, jako je ropa, benzín, nafta, letecká paliva, katalyzátory, voda ...

Sledování trajektorií – trasování nanočástic

Sledování trajektorií nanočástic, z anglického (nano) particle tracking analysis - PTA či NTA, je technika stanovení nanočástic založená na sledování Brownova pohybu částic pomocí rozptýleného světla. Rozptýlené světlo je zaznamenáváno pomocí optického mikroskopu a videokamery. Videozáznam je analyzován - nalezen ...

Software pro správu a kontrolu jakosti barev Spectramagic NX

Software Spectramagic NX je jednoduchý SW pro základní správu a kontrolu jakosti barev. Z naměřených barevných hodnot lze pohodlně získat numerický i grafický výstup, protokoly pro každou měřenou hodnotu. Zobrazuje jednoduše obsolutní naměřené hodnoty i diference vzorku od standardu a ...

Spalovací iontová chromatografie – CIC

Spalovací iontová chromatografie, anglicky combustion ion chromatography (CIC) je analytická metoda používaná ke stanovení anorganických iontů v různých typech vzorků. Kombinuje spalování vzorku se separací pomocí iontové chromatografie, což umožňuje identifikaci a kvantifikaci široké škály aniontů a kationtů. Při analýze ...

Speciální zkušební komory

Společnost Angelantoni Test Technology vyrábí a dodává pod značkou ACS také speciální zkušební komory, které jsou navrženy tak, aby splnily očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků. Do výrobního portfolia speciálních komor firmy ATT patří: zkušební komory pro automobilový průmysl, zkušební komory ...

Spektrofotometry pro měření barevnosti

Přenosné spektrofotometry Přenosné spektrofotometry slouží k objektivnímu hodnocení barevnosti formou odrazu, tzv. remise. Pracují v rozsahu viditelného spektra a nedestruktivně hodnotí barevnost všude tam, kde je potřeba se s přístrojem dostat mimo laboratoř. Přenosné spektrofotometry lze jednoduše odpojit od PC ...

Statická analýza obrazu částic

Statická analýza obrazu částic by se správně měla nazývat analýza obrazu statických částic. Slouží pro stanovení velikosti a tvaru, případně též složení částic. Takové částice nejčastěji leží na podkladovém mikroskopovém sklíčku a mají tak stabilní orientaci vůči mikroskopu. To je ...

Stolní rastrovací elektronové mikroskopy

Skenovací elektronové mikroskopy (SEM, česky lépe rastrovací či řádkovací REM) prošly do současnosti dlouhým vyvojem. V roce 2006 se objevil první stolní SEM od FEI díky pokroku v miniaturizaci a následně vznikla firma Phenom World s revolučně pokrokovým přístupem k ...

Světelné kabinety pro subjektivní hodnocení barevnosti a vzhledu

Světelné kabinety Existují také výrobky, které bychom rádi změřili spektrofotometrem a vyhodnotili barevnost numericky, ale povaha výrobku nám to neumožňuje. Např. tkané síťky, které by měly mít barevnost interiéru automobilu, ve kterém budou umístěny, ale není reálné takový výrobek běžným ...

Světelné spektrometry, radiometry a displejmetry

Konica Minolta představuje přístroje pro měření barevnosti a jasu světla, dále světelného výkonu pomocí luxmetrů T-10A vyráběného i ve voděodolných variantách. (světelný výkon 1lm je energie vyzařovaná světelným zdrojem osvětlujícím plochu 1m2 jedním luxem). Chromametrem CL-200A nebo spektrofotometry CL-500A a ...

Tenziometrie s rotující kapkou

Tenziometrie s rotující kapkou je nejvhodnější metoda pro stanovení extrémně nízkých mezifázových napětí. Metoda je založena na optické konturové analýze kapky, obdobně jako u optických tenziometrů-goniometrů. Tato kapka se místo visení z dávkovací jehly a působení gravitace nachází uvnitř rotující ...

Tenziometry pro měření povrchového napětí

Povrchové a mezifázové napětí Povrchové napětí působí na smršťování a zmenšování jakéhokoliv kapalného povrchu ve styku s atmosférou. Pokud se povrch kapaliny zvětšuje tvorbou kapalné lamely při kontaktu se zkušebními tělesy, jako jsou Wilhelmyovy destičky nebo Du Noüyova prstence, působí ...

Torzní zkušební stroje

Pro maximální všestrannost a pokrytí potřeb zákazníků nabízí Tinius Olsen celou řadu torzních zkušebních strojů v kapacitách od 1000Nm do 30000 Nm. Modely s vyšší kapacitou a délkou jsou k dispozici na vyžádání. Zkušební stroj s kapacitou 1000 Nm je ...

Tvrdoměr a jeho typy – Rockwell, Brinell, Vickers, Knoop, Univerzální, Shore, IRHD

Co je to tvrdoměr? Tvrdoměr je zařízení, které se používá ke stanovení tvrdosti vzorku nedestruktivním působením síly na jeho povrch. Cílem je zajistit kontrolu kvality surovin, polotovarů a konečných výrobků ve strojírenství, železniční dopravě, energetice a dalších odvětvích a také ...

Ultrazvukový tloušťkoměr

Ke zjištění tloušťky materiálu nebo jeho povlaku se používá speciální zařízení - tloušťkoměr. Zařízení je určeno k rychlé a přesné kontrole tloušťky kovových výrobků, dílů nebo konstrukcí ve výrobním a provozním procesu. Stejně tak výrobků z nekovů, jako jsou plasty, ...

Univerzální elektromechanické zkušební stroje

Společnost Tinius Olsen nabízí několik modelových řad elektromechanických a hydraulických univerzálních zkušebních strojů pro statické a kvazistatické zkoušky v tahu, tlaku a ohybu. Ve své nabídce máme základní řadu elektromechanických univerzálních zkušebních strojů s modelovým označením L (rámy od 5kN ...

Vakuové komory

Vakuové komory jsou k dispozici ve standardním objemu 150, 500 a 1000 litrů. Speciální stěnový termoregulační systém (volitelná položka) zaručuje nejlepší funkci komor pod 300 mbar, k regulaci teploty zkušebního prostředí dochází sáláním. Tato nová řada vakuových komor (nadmořských výškových ...

Vibrační komory

ACS vibrační zkušební komory série AnyVib lze snadno propojit s mnoha různými typy budičů vibrací (šejkrů) pro vertikální, horizontální a triaxiální vibrace. Velmi snadná obsluha - Šnekový typ zdvihacího systému umožňuje přizpůsobit zkušební vibrační komoru výšce budiče vibrací. Na vyžádání ...

Vysokotlaká homogenizace disperzí

Vysokotlaká homogenizace disperzí se využívá při stabilizaci produktů proti separaci či shlukování jednotlivých složek. Typickým produktem je homogenizované mléko v potravinářském průmyslu či různé kosmetické krémy - emulze. Existují dva hlavní vysokotlaké způsoby homogenizace - dynamický homogenizační ventil (viz obrázek ...

Zařízení pro testování odolnost proti odřezávání a odlamování pryžových směsí

V současné době, kdy je kladen velký důraz na kvalitu a dlouhodobou odolnost materiálů, se zařízení pro testování odolnosti pryžových směsí proti odřezávání a odlamování stává nezbytným nástrojem v laboratořích a výzkumných centrech po celém světě. Tento článek se zaměřuje ...

Zařízení pro testování odolnosti proti skládání

Unikátní zkušební zařízení pro zkoušky odolnosti materiálů proti skládání. Zkouška se běžně používá pro hodnocení odolnosti papíru, kůže, plastů a jemných vláken například podle norem ASTM D2176 and TAPPI T 511. Při této zkoušce je do zkušebního stroje umístěn vzorek ...

Zařízení pro testování odolnosti proti únavě, proti vzniku a růstu trhlin

Únava materiálů je klíčovým faktorem, který ovlivňuje životnost a spolehlivost konstrukčních komponent. Zařízení pro testování odolnosti proti únavě, vzniku a růstu trhlin jsou nezbytná pro pochopení chování materiálů a zajištění bezpečnosti v různých průmyslových odvětvích, jako jsou automobilový, letecký, stavební ...

Zařízení pro zjišťování tepelných vlastností plastů

Výtlačné plastometry pro stanovení indexu toku plastů při zvýšených teplotách. Přístroje pro hodnocení mechanických vlastností plastů při zvýšené teplotě, zkouška VICAT a HDT ...

Žárový mikroskop

Žárový mikroskop Hesse Instrument EM301 je ideální pomocník v laboratoři, kde se pracuje s keramickými a anorganickými práškovými materiály. Žárový mikroskop je určen ke sledování změn keramických materiálů způsobených ohřevem materiálu na 1600°C resp. na 1700°C při běžné nebo inertní ...

Zkušební klimatické a teplotní komory

Společnost Angelantoni Test Technologies Srl Vám pod značkou ACS představuje zkušební klimatické a teplotní komory DISCOVERY My. Charakteristickým znakem těchto zkušebních komor je nový vestavěný "all-in-one" řídící software MyKratos ™. Modelová řada standardních klimatických a teplotních komor DISCOVERY obsahuje komory ...

Zkušební teplotní šokové komory

Teplotní šokové komory ACS se vyznačují maximální flexibilitou. K dispozici v několika verzích, aby lépe vyhovovaly různým testovacím potřebám. Firma ATT nabízí pod značkou ACS dva základní typy teplotních šokových komor: šokové komory typu vzduch-vzduch (řada CST), šokové komory typu ...

Zvukové dozimetry

Zvuková dozimetrie Měření hluku se provádí v zájmu ochrany lidského zdraví a přijatelných podmínek k životu. Obecně lze říci, že hluk je jakýkoliv nežádoucí, rušivý nebo obtěžující zvuk. Hluk je jedním z faktorů, negativně ovlivňujících životní prostředí – podle výskytu ...