Menu Zavřeno

Analyzátory hustoty pevných látek – pyknometry

Hustotu pevných (či kapalných) vzorků lze stanovit pomocí plynových či kapalinových pyknometrů z objemu a hmotnosti vzorku. U pevných nenasákavých/neporézních vzorků lze využít levné kapalinové pyknometry, sofistikované rtuťové porozimetry či automatické řešení jako je hustoměr DM 3000 pro stanovení hustoty pryže v souladu s normu ISO 2781.

Plynová či heliová pyknometrie

slouží ke stanovení objemu libovolných pevných, porézních či pěnových vzorků a jejich skeletální hustoty. Helia se využívá kvůli jeho inertní povaze a schopnosti vstupovat i do nejmenších pórů. Zařízení využívá vzorkové a referenční komory či vícero komor o známých objemech a přepočtu objemu pomocí rovnice ideálního plynu. Objem komor se ověřuje či kalibruje pomocí referenčních či kalibračních těles o přesně známém objemu. Vliv teploty na výsledek je přímo úměrný a relativně malý, proto je považováno za dostatečné měření teploty a korekce výsledků. V pokročilejších analyzátorech hustoty lze teplotu měření řídit buď externím recirkulačním termostatem s oběhem nebo vnitřním termoelektrickým (Peltierovým) článkem. Na přesnost měření má vliv poměr objemu vzorkové a referenční komory, proto je typicky třeba vyplnit zhruba 2/3 vzorkové komory pro maximální přesnost (lze toho dosáhnout i vložením referenčního tělesa a následným ručním přepočtem výsledků, případně zahrnutím objemu referenčního tělesa do kalibrace).

Přístroje s technikou: Analyzátory hustoty pevných látek – pyknometry

Jednostanicový automatický heliový pyknometr pro měření objemu a hustoty porézních, pevných, sypkých i pěnových látek. Objem vzorku 3P densi 100 ...