Menu Zavřeno

Techniky

Adsorpce plynů a par – statická metoda

Statická adsorpce plynů a par slouží k charakterizaci pevných porézních i neporézních látek pomocí sorpce čistých plynů za snížených (kryogenních) ...

Aktivní vzorkování

Aktivní vzorkování slouží k odběru vzorku pro následnou analýzu. Za pomoci aktivního vzorkování jsou nejčastěji vzorkovány plyny a kapaliny čí ...

Analytická odstředivka

Analytická odstředivka (centrifuga) je zařízení pro odstředivé dělení směsí pomocí urychlení dějů závisejících na rozdílné hustotě částic. Slovo analytická odkazuje ...

Analyzátor dynamického rozptylu světla

Dynamický rozptyl světla je velmi rozšířený standardní způsob měření střední velikosti a distribuce velikosti nanočástic. Díky svému dynamickému rozsahu velikostí ...

Analyzátor filtrovatelnosti nafty

Plně automatický analyzátor filtrovatelnosti nafty CFPP je stolní modulární analyzátor, který na kompaktním půdorysu bez potřeby externího chlazení provede všechny ...

Analyzátor sirovodíku

Sirovodík neboli H2S Dříve byl nazýván také jako sulfan. Jedná se o plyn se typickým zápachem zkažených vajec, je bezbarvý ...

Analyzátor stability disperzí

Analyzátory statické stability disperzí jsou vhodné pro přímé měření stability, respektive nestability. V průmyslu se totiž měří parametry, které ovlivňují ...

Analyzátor vibrací

Co je to analyzátor vibrací? Inženýři využívají moderní technologie, konkrétně analyzátory vibrací, pro pečlivé měření a důkladnou analýzu vibrací, které ...

analyzátor vlhkosti – titrátor

V laboratoři, kde se provádí analýza vlhkosti, hraje titrátor klíčovou roli. Toto zařízení umožňuje přesné měření množství vody obsažené v ...

Analyzátory adsorpce – fyzisorpce

Adsorpce plynů obecně Analyzátory fyzikální sorpce (fyzisorpce) či též adsorpce plynů na povrch pevné látky za teploty bodu varu tohoto ...

Analyzátory celkového organického uhlíku TOC

Obsah celkového organického uhlíku (TOC) v kapalných a pevných vzorcích je jedním z nejdůležitějších parametrů při analýze vody a životního ...

Analyzátory hustoty pevných látek – pyknometry

Hustotu pevných (či kapalných) vzorků lze stanovit pomocí plynových či kapalinových pyknometrů z objemu a hmotnosti vzorku. U pevných nenasákavých/neporézních ...

Analyzátory ropných látek

Spolupracujeme s řadou předních výrobců dodávající analyzátory ropných látek pro široký rozsah aplikací, zkoušek a metod. Mezi typické zkoušky lze ...

Analyzátory tokových vlastností sypkých materiálů

Analyzátory tokových vlastností sypkých materiálů nebo též reologie mohou více či méně simulovat konkrétní situace při toku částic. Nejběžnějšími analyzátory ...

Atmosférická destilace

Plně automatický destilační přístroj ke stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku pro uhlovodíkové ropné výrobky jako jsou paliva a rozpouštědla ...

Automatizace snímání a vyhodnocení dat

U obrazové analýzy dat jsou typická velká množství snímků o několika částicích. Pro dostatečně reprodukovatelné výsledky je typicky potřeba nasnímat ...

Automatizované zkušební robotické systémy

Automatizované zkušební systémy pro zkoušky mechanických vlastností umožní zkoušet až 1000 vzorků denně. Velkou výhodou je úspora nákladů, zlepšení opakovatelnosti ...

Čítače částic

Přesné čítače částic ve vzduchu pro potřeby monitoringu částic v čistých prostorech nabízí výrobce PMS. Principem měření je rozptyl světla ...

Cytometry

Cytometry pracují na principu usměrnění toku kapaliny do tenké kapiláry o známém průtoku. Částice mohou případně být i dále naředěné ...

Detektor prašnosti

Detektory prašnosti primárně slouží k analýze prašnosti v reálném čase nebo k monitoringu prašnosti za stanovené období. Detektory prašnosti měří ...

Dezintegrace buněk

Dezintegrace buněk v biotechnologiích označuje rozrušení celistvosti buněčných membrán. Dezintegrace membrán je důležitý proces při výrobě některých produktů z bakterií ...