Menu Zavřeno

Adsorpce plynů a par – statická metoda

Statická adsorpce plynů a par slouží k charakterizaci pevných porézních i neporézních látek pomocí sorpce čistých plynů za snížených (kryogenních) teplot a tlaků typicky do jedné atmosféry. U adsorpce dochází k nahromadění atomů či molekul na povrchu pevné látky oproti absorpci, kde dochází k hromadění v objemu (rozpouštění). Typickými výsledky měření statické adsorpce jsou adsorpční a desorpční izoterma (množství rovnovážně adsorbovaného plynu jako funkce tlaku) a vyhodnocený měrný povrch metodou BET (často z angličtiny převzatý název specifický povrch či plocha povrchu). Mezi další výsledky patří distribuce velikosti pórů s využitím mnoha různých distribučních modelů či objem pórů.

Principy měření a dávkování:

  • volumetrický-objemový – historický způsob dávkování pomocí plynové birety, který se již nepoužívá,
  • manometrický způsob – využívá se přepočtu ustálených tlaků a znalosti kalibrovaných objemů k výpočtu adsorbovaného či desorbovaného množství z rovnice ideálního plynu.

Kromě statické metody měření adsorpce plynů a par (čistých složek), existuje též dynamická metoda sorpce plynů a par, která je vhodná zejména pro směsi. Dynamická metoda využívá typicky tepelně-vodivostní detektor.

Přístroje s technikou: Adsorpce plynů a par – statická metoda

Odplyňovací zařízení 3P prep 800 disponuje osmi stanicemi pro přípravu vzorků na fyzisorpční měření měrného povrchu BET a distribuce velikosti ...
Přístroj isoTune nabízí jedinečnou přesnost a reprodukovatelnost statických adsorpčních a pyknometrických měření, včetně možnosti adsorpce par s dokonalým teplotním řízením ...
Řada kryostatů cryoTune pro přesné udržování nízkých teplot otevírá nové obzory pro měření sorpce plynů. Umožňuje téměř všem objemovým sorpčním ...
CryoCooler je chladící zařízení pro dosažení velmi nízkých (kryogenních) teplot až 20 K (-253 °C). Toto konkrétní řešení umožňuje měřit ...
Adsorpční analyzátor BET a mezopórů 3P sync nabízí až čtyři analytické stanice a samostatnou měřicí celu tlaku nasycených par (p0) ...
Řada přístrojů 3P micro představuje rychlé automatické fyzisorpční analyzátory mikropórů s až třemi zcela nezávislými měřícími stanicemi osazenými tlakovými převodníky ...
Řada přístrojů 3P meso umožňuje charakterizaci mezo- a makroporézních materiálů, zejména stanovení měrného (specifického) povrchu BET, celkového objemu pórů a ...
3P prep J4 je přídavná odplyňovací jednotka se čtyřmi stanicemi pro vakuové odplynění. K přípravě vzorku se využívají individuální výhřevné ...