Menu Zavřeno

Měřič rezistivity (povrchová a objemová rezistivita)

Rezistivita (též měrný elektrický odpor nebo také specifický elektrický odpor) –

je fyzikální veličina charakterizující lokální (diferenciální) vodivostní či odporové vlastnosti látek vedoucích elektrický proud. Jde o materiálovou konstantu. Rezistivita je převrácená hodnota konduktivity (měrné vodivosti).

Povrchová rezistivita (povrchový měrný odpor) –

je poměr intenzity elektrického pole a hustoty jím vyvolaného ustáleného proudu na povrchu izolantu; stanovuje se měřením povrchového odporu a jeho přepočítáním na jednotku povrchu izolantu ve směru intenzity elektrického pole a kolmo na něj za předepsaných podmínek.

Objemová rezistivita (vnitřřní měrný odpor materiálu) –

je poměr intenzity elektrického pole a hustoty jím vyvolaného ustáleného proudu uvnitř izolantu; stanovuje se měřením vnitřního oporu a jeho přepočítáním na jednotkový průřez a jednotkovou délku (tloušťku) izolantu ve směru intenzity elektrického pole za předepsaných podmínek.

Přístroje s technikou: Měřič rezistivity (povrchová a objemová rezistivita)

Přesné a rychlé měření rezistivity materiálů Měřič nízké rezistivity (měřicí rozsah 10-4 ~ 107Ω) Inteligentní měřič rezistivity vybavený softwarem pro ...