Menu Zavřeno

Izotopová hmotnostní spektrometrie – IRMS

Izotopová hmotnostní spektrometrie IRMS je specializovaná analytická technika pro elementární analýzu a precizní měření relativního zastoupení stabilních izotopů jednotlivých prvků ve vzorku. Využívá vlastností izotopů, které jsou variantami atomů stejného chemického prvku, ale s odlišnou hmotností. Izotopová hmotnostní spektrometrie IRMS funguje nejčastěji na principu separace iontů v elektromagnetickém poli a měření jejich relativního zastoupení. Nejčastěji zkoumané bývají izotopy uhlíku, vodíku, kyslíku, síry a dusíku. Analýza poměru stabilních izotopů umožňuje identifikovat a kvantifikovat složení vzorků s vysokou přesností.

Analyzátory pro izotopovou hmotností spektrometrii IRMS se skládají z několik základních částí. Jako první přichází na řadu zdroj vzorku, který zajištuje zplynění kapalného nebo pevného vzorku a jeho následnou ionizaci. Ionty jsou poté odděleny na základě jejich hmotnosti pomocí elektromagnetických polí. Jejich detekce pak probíhá pomocí elektronásobiče nebo univerzálního, vysoce citlivého, tepelně vodivostního detektoru s vysokým dynamickým rozsahem, kde při průchodu tepelně vodivých analytů dochází ke změně odporu vyhřátého vlákna. Na závěr jsou údaje softwarově zpracovány a interpretovány.

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mass_Spectrometer_Schematic.svg

Izotopová hmotnostní spektrometrie IRMS je považována za extrémně citlivou techniku, která dokáže analyzovat izotopy ve zlomcích procent. Přesné hodnoty se pak liší v závislosti na konkrétním přístroji a povaze vzorku.

Poměry stabilních izotopů prvků v přírodních nebo syntetických vzorcích jsou jedinečné a lze tak ověřit jejich zdroj, pravost a původ (geografický, biologický, nebo chemický). Díky unikátnímu zastoupení izotopů je možné od sebe oddělit dva chemicky identické vzorky. Elementární analytická technika izotopové hmotností spektrometrie IRMS nachází široké uplatnění v různých oblastech vědy a průmyslu.

  • Geologie: datování hornin, studium klimatických jevů a geologických procesů
  • Archeologie: analýza kostí, zubů, keramiky umožňující popsat historickou společnost
  • Biologie: studium metabolismu a pohybu živin v ekosystému
  • Potravinářství: odhalování padělaných potravin, kontrola zeměpisného původů
  • Environmentální vědy: monitorování znečištění, sledování pohybu prvků v prostředí, studium klimatických měn

S našimi IRMS systémy tak budete mít v rukou nástroj pro zkoumání molekulární struktury, metabolických procesů a původu vzorků.

Izotopové hmotností analyzátory IRMS od firmy Elementar, kterými lze jedinečné zastoupení stabilních izotopů měřit, zahrnují široké portfolio přístrojů: od samotného hmotnostního spektrometru, přes řešení pro elementární analýzu, nebo přímou analýzu plynných vzorků (pomocí autosampleru), až po různé druhy vstupů (inletů) pro plynovou a kapalinovou chromatografii. Přístroje společnosti Elementar jsou navrženy s ohledem na jednoduchost, použití a flexibilitu. S intuitivním uživatelským rozhraním a širokou škálou funkcí usnadňují vaši práci a umožňují vám zaměřit se na samotný výzkum. Budete mít možnost analyzovat vzorky různých typů, od organických sloučenin až po minerály a zemědělské produkty. Použití chromatografických technik v kombinaci s hmotnostní spektrometrií s poměrem izotopů (IRMS) umožňuje měření poměru stabilních izotopů na úrovni jednotlivých látek.

Přístroje s technikou: Izotopová hmotnostní spektrometrie – IRMS

Systémy ER-IRMS využívají zavedeného způsobu vysokoteplotního spalování pevných a kapalných vzorků na plynný produkt s následnou analýzou poměru stabilních izotopů ...
Pro pohodlnou vysoce automatizovanou IRMS analýzu plynných nebo kapalných vzorků ve spojení s hmotnostním spektrometrem isoprime precisION jsou zde headspace ...
Pro nejvyšší možnou přesnost a citlivost při analýze plynů je zde IRMS systém isoDUAL INLET, který díky ventilu pro mikroobjemy ...
Specializovaným IRMS systémem je isoCHROM LC. Tento hmotnostní analyzátor stabilních izotopů byl navržen pro laboratoře zabývajícími se falšováním medu. Je ...
Systém LiquiFace je „tradiční“ rozhraní LC-IRMS, které využívá techniku mokré chemické oxidace k oxidaci organického uhlíku na CO2. Je ideálním ...
Pro spojení hmotnostních spektrometrů pro analýzu stabilních izotopů (IRMS) a plynové chromatografie nabízí firma Elementar systém GC5. Nabízí špičkovou chromatografii ...
isoprime visION je kompaktní stolní IRMS analyzátor, který nabízí úplnou automatizaci téměř všech rutinních úkonů. Automatická analýza, plánování nebo optimalizace ...
IRMS spektrometry firmy Elementar jsou schopny změřit nejmenší odchylky v poměru stabilních izotopů a elementárním složení s nejvyšší přesností. Toto ...