Menu Zavřeno

Zastoupení stabilních izotopů

Měření zastoupení stabilních izotopů je klíčovou technikou v jaderné fyzice, chemii, geologii, archeologii a mnoha dalších vědních oborech. Izotopy jsou varianty atomů stejného chemického prvku, které se liší počtem neutronů v jádře, a tedy nukleonovým číslem a hmotností. Díky své odlišné hmotnosti mohou izotopy projevovat různé fyzikální a chemické vlastnosti, což má zásadní důsledky pro studium chemických procesů.

Existuje několik metod, jak měřit zastoupení stabilních izotopů:

Hmotnostní spektrometrie: Je základem měření izotopického zastoupení. V hmotnostním spektrometru jsou ionizované atomy nebo molekuly rozděleny na základě jejich hmotnosti a náboje. Detektor pak registruje počet iontů odpovídajících jednotlivým izotopům, což umožňuje určit jejich zastoupení v daném vzorku.

Izotopová hmotnostní spektrometrie (IRMS): Je to specializovaná oblast hmotností spektrometrie, kde je přístroj designován a vyvíjen právě na určování zastoupení stabilních izotopů ve vzorku. Je schopna rozlišit izotopy na základě jejich hmotnostních rozdílů a je využívána v mnoha vědních oborech.

Jaderná/nukleární magnetická rezonance (NMR): Je založena na interakci jádra s vnějším magnetickým polem. Při určitých frekvencích magnetického pole dochází ke změnám energetických stavů atomů, což vede k emisi nebo absorpci elektromagnetického záření. NMR je široce používána pro analýzu organických molekul a biologických vzorků.

Aritmetické výpočty: V některých případech lze izotopické zastoupení odhadnout pouhým srovnáním relativních intenzit spektrálních čar odpovídajících různým izotopům. Tento zjednodušený přístup se využívá například v archeologii, kde se datují vzorky radioaktivních materiálů.

Využití:

Měření zastoupení stabilních izotopů má široké uplatnění například při určování stáří hornin a fosilií, studiu původu a migrace organických látek, sledování chemických reakcí, monitorování znečištění a mnoho dalších aplikacích. Pokrok v analytických technikách nám umožňuje stále přesněji a citlivěji měřit izotopy a odhalovat tak nové poznatky o přírodních procesech nebo historii naší planety.

Přístroje pro stanovení: Zastoupení stabilních izotopů

Systémy ER-IRMS využívají zavedeného způsobu vysokoteplotního spalování pevných a kapalných vzorků na plynný produkt s následnou analýzou poměru stabilních izotopů ...
Pro pohodlnou vysoce automatizovanou IRMS analýzu plynných nebo kapalných vzorků ve spojení s hmotnostním spektrometrem isoprime precisION jsou zde headspace ...
Pro nejvyšší možnou přesnost a citlivost při analýze plynů je zde IRMS systém isoDUAL INLET, který díky ventilu pro mikroobjemy ...
Specializovaným IRMS systémem je isoCHROM LC. Tento hmotnostní analyzátor stabilních izotopů byl navržen pro laboratoře zabývajícími se falšováním medu. Je ...
Systém LiquiFace je „tradiční“ rozhraní LC-IRMS, které využívá techniku mokré chemické oxidace k oxidaci organického uhlíku na CO2. Je ideálním ...
Pro spojení hmotnostních spektrometrů pro analýzu stabilních izotopů (IRMS) a plynové chromatografie nabízí firma Elementar systém GC5. Nabízí špičkovou chromatografii ...
isoprime visION je kompaktní stolní IRMS analyzátor, který nabízí úplnou automatizaci téměř všech rutinních úkonů. Automatická analýza, plánování nebo optimalizace ...
IRMS spektrometry firmy Elementar jsou schopny změřit nejmenší odchylky v poměru stabilních izotopů a elementárním složení s nejvyšší přesností. Toto ...