Menu Zavřeno

Kinematické viskozimetry

Automatické kinematické viskozimetry slouží pro stanovení kinematické viskozity ν průhledných i neprůhledných kapalných ropných výrobků měřením doby průtoku daného objemu kapaliny způsobeného gravitační silou kalibrovanou skleněnou kapilárou viskozimetru.
Dynamickou viskozitu η lze získat vynásobením naměřené kinematické viskozity hustotou ρ kapaliny.

Kinematická viskozita ν: odpor proti toku kapaliny způsobenému gravitační silou.
Hustota ρ: hmotnost jednotkového objemu látky za dané teploty.
Dynamická viskozita η: poměr působícího smykového napětí a gradientu rychlosti kapaliny. Někdy je nazýván koeficientem vnitřního tření kapaliny nebo jednoduše viskozitou. Takto pojata je dynamická viskozita mírou odporu k tečení nebo mírou deformace kapaliny.

Pro tok způsobený gravitační silou za daného hydrostatického tlaku je tlak kapaliny úměrný jeho hustotě ρ.
U každého viskozimetru je doba průtoku stanoveného objemu kapaliny přímo úměrná jeho kinematické viskozitě ν, kde ν = η / ρ a kde η je koeficient vnitřního tření kapaliny.

Kinematický viskozimetr měří dobu, za kterou stanovený objem kapaliny proteče působením gravitační sily kapilárou kalibrovaného viskozimetru za reprodukovatelných podmínek a při známé a v úzkém rozmezí regulované teplotě.
Kinematická viskozita je součinem naměřené doby průtoku a kalibrační konstanty viskozimetru.

Kinematická viskozita ν je vypočtena z naměřené doby průtoku t a konstanty viskozimetru C použitím následující rovnice: ν = C x t
Kde ν je kinematická viskozita, mm2/s;
C kalibrační konstanta viskozimetru, mm²/s2;
t průměrná doba průtoku, s.

Kinematické viskozimetry pro široké pole aplikací pracují podle mezinárodních norem a standardů, jako jsou:

Model S-flow IV+:

ASTM D7279 – Standardní zkušební metoda pro kinematickou viskozitu průhledných a neprůhledných kapalin pomocí automatického Houillonova viskozimetru.
ASTM D2270 – Standardní praxe pro výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity při 40 °C a 100 °C.
Plně koreluje s: ASTM D445 – Standardní zkušební metoda pro kinematickou viskozitu průhledných a neprůhledných kapalin (a výpočet dynamické viskozity).

Model U-Visc:

ASTM D445 – Standardní zkušební metoda pro kinematickou viskozitu průhledných a neprůhledných kapalin (a výpočet dynamické viskozity).
ASTM D446 – Standardní specifikace and provozní pokyny pro skleněné kapilární kinematické viskozimetry.
ČSN EN ISO 3104 – Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity.
ISO 3105 – Skleněné kapilární kinematické viskozimetry – specifikace a provozní pokyny.

Model BitUVisc:

ASTM D445 – Standardní zkušební metoda pro kinematickou viskozitu průhledných a neprůhledných kapalin (a výpočet dynamické viskozity).
ASTM D446 – Standardní specifikace and provozní pokyny pro skleněné kapilární kinematické viskozimetry.
ASTM D2170 – Standardní zkušební metoda pro kinematickou viskozitu asfaltů (bitumenů).
ČSN EN 12595 – Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení kinematické viskozity.

 

 

 

 

 

 

Přístroje s technikou: Kinematické viskozimetry

Automatický vzorkovač svého druhu pro testování kinematické viskozity Houillon Nový automatický vzorkovač pro Houillon kinematické testování viskozity. Po úspěchu Cito ...
Maximální průchodnost a snadné použití s výjimečně nízkou spotřebou vzorku a rozpouštědla našeho viskozimetru Houillon Nejnovější generace nového S-flow je ...
U-Visc je další generací plně automatických viskozimetrických systémů v souladu s ASTM D445 Systém kombinuje několik jedinečných funkcí, díky nimž ...
Měření viskozity v souladu se zkušebními metodami ASTM D445, D446, D2170 a AASHTO T201 Systém dokáže zpracovat vysoce viskózní vzorky ...