Menu Zavřeno

Spalovací iontová chromatografie – CIC

Spalovací iontová chromatografie, anglicky combustion ion chromatography (CIC) je analytická metoda používaná ke stanovení anorganických iontů v různých typech vzorků. Kombinuje spalování vzorku se separací pomocí iontové chromatografie, což umožňuje identifikaci a kvantifikaci široké škály aniontů a kationtů.

Při analýze je vzorek nejprve spálen, čímž se veškeré organické a anorganické složky přemění na svou iontovou formu. Popel je poté rozpuštěn a dávkován na kolonu iontové chromatografie. V chromatografickém systému jsou ionty odděleny na základě jejich interakce s iontově výměnnou kolonou a mobilní fází. Mobilní fáze, obvykle tvořená vodou nebo slabými elektrolyty, proudí přes kolonu a odnáší s sebou ionty. Ionty interagují s kolonou různým způsobem a jsou tak různě dlouho zadržovány na koloně. Detekce iontů se obvykle provádí pomocí vodivostního nebo hmotnostně spektrometrického detektoru. Výsledkem je chromatogram (čas versus intenzita), který ukazuje signály odpovídající různým iontům v analyzovaném vzorku.

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromatogram_in_English.svg
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromatogram_in_English.svg

Spalovací iontová chromatografie se používá v mnoha odvětvích, kde se vyžaduje přesná kvantifikace anorganických iontů ve vzorcích, jako je životní prostředí, potravinářství, farmacie a geologie,. Tato metoda poskytuje citlivou a selektivní analýzu, což umožňuje detekci iontů v stopových množstvích.

V rámci České Republiky zastupujeme techniku spalovací iontové chromatografie od firmy Nittoseiko.

Přístroje s technikou: Spalovací iontová chromatografie – CIC

Společnost Nittoseiko přichází s třetí generací pokročilého a výkonného analyzátoru  spalovací iontové chromatografie (CIC) pro analýzu síry, halogenů (fluoridů, chloridů, ...