Menu Zavřeno

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ firem Malvern Panalytical / ThermoScientific Phenom / 3P instruments / Dataphysics instruments s představením produktů fy PANALYTICAL, FEI a NETZSCH

English version here

Program semináře včetně informací o příjezdu a parkování

Srdečně Vás zveme na výjimečný seminář, na kterém budou v šesti sekcích přednášet odborníci na danou techniku ze zahraničí.

 • Malvern Panalytical (stanovení distribuce velikost částic),
 • Thermo Scientific (stolní elektronové mikroskopy Phenom),
 • 3P Instruments (stanovení velikosti pórů a sorpce plynů),
 • Dataphysics Instruments (mezifázové vlastnosti),
 • Panalytical (rentgeny XRF a XRD),
 • FEI (SEM a TEM),
 • Netzsch (reologie a termická analýza).


Seminář se bude konat ve dnech 20.-21. května 2024 v Hotelu International Brno, obnovujeme tím předcovidovou tradici setkání uživatelů i zájemců o tyto techniky. Účastníky též zveme na společenský večer ve vinném sklípku. Stravování a společenský večer hradí ANAMET, ubytování si hradí účastníci se zvýhodněnou sazbou na základě registrace.

V případě, že se chcete zůčastnit  a ještě nejste přihlášeni, kontaktujte hovorkova@anamet.cz.

Čas a místo konání:

20.-21. května 2024, Brno, hotel International Brno, Husova 200/16, 602 00 Brno (výhodnější cena ubytování při registraci v našem formuláři)

Cena:

Seminář, stravu a společenský večer hradí firma Anamet. Ubytování si hradí účastníci sami, při registraci v našem formuláři za výhodnější cenu – jednolůžko 2640 Kč, dvoulůžkový pokoj 3080 Kč

Pokud máte o seminář zájem, ale nemůžete se zúčastnit, vyplňte nám prosím též registrační formulář, abychom Vás mohli kontaktovat, popř. Vám zaslat materiály ze semináře.

Program prvního dne:

9:30Zahájení semináře – Ing. Jiří Hrdlička – ANAMET s.r.o.
9:35Představení produktů Malvern Panalytical – úvod do technik používaných pro charakterizaci velikosti, koncentrace, zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a tvaru částic, Steve Ward-Smith
úvod do prvkového (XRF) a strukturního složení materiálů (XRD) – Ing. Petr Marvan (bude přítomen pro osobní schůzky a zodpovězení případných dotazů po celou dobu semináře)
10:103P Instruments – úvod do sorpce plynů a par, charakterizace měrného povrchu, velikosti pórů, aktivního povrchu katalyzátorů a teplotně programovaných experimentů (TPx) a hustoty vzorků, Fabian Schönfeld
10:35Dataphysics Instruments – přehled technik pro charakterizaci povrchů – konturní analýza tvaru kapek a mezifázových vlastností kapalin a pevných látek, vysokoteplotní i vakuové speciální verze, tenziometry pro určení povrchového napětí, hustoty kapalin i pevných látek či smáčení pro kontrolu kvality různých lázní v průmyslu. Marina Langer
11:00Phenom – úvod do stolních rastrovacích elektronových mikroskopů firmy Thermo Scientific a jejich filozofie, Willem Van Zyl
11:25FEI – představení ostatních elektronových mikroskopů firmy FEI (Thermo Scientific), Ondřej Bačo
11:35Netzsch – reologie a viskoelastické vlastnosti kapalin a měkkých pevných látek. Přehled přístrojů pro termickou analýzu.
12:00 Oběd
13:30Rozdělení na sekce A/B/C/D/E/F – přednášky proběhnou současně v šesti konferenčních sálech, káva bude podávána individuálně v každé sekci mezi 15.00 – 15.30 hod. odpoledne
17:00 – 17.30Ukončení programu prvního dne
18:30Odjezd autobusy do vinného sklípku v Hustopečích, kde bude podávána večeře za doprovodu cimbálové skupiny.

Program druhého dne:

9:30Organizační pokyny 2. dne v hlavním konferenčním sále – ANAMET s.r.o.
9:45Rozdělení do sekcí a pokračování programu v sekcích – viz dále
10:45Kávová přestávka
11:45Konec programu v sekcích – přesun do hlavního sálu
12:00V hlavním sále: Diskuze, tombola a ukončení semináře
12:30 Oběd pro ty, kteří projevili zájem o osobní schůzky
13:15Osobní schůzky s přednášejícími či zaměstnanci ANAMETu (pořadí sdělíme během oběda)

Program sekcí:

Sekce A – Laserová difrakce Mastersizer – Steve Ward-Smith

Demopřístroj: Mastersizer 3000+

 • Představení Mastersizer 3000+, který přináší upgrade stávající verze s novými vylepšenými funkcemi, stabilitou měření a softwarový upgrade pro ještě snažší ovládání a interakci přístroje s uživatelem, vývoj standardních operačních postupů (SOP) pomocí funkce SOP architect, kvalita naměřených hodnot.
 • Základní úvod do laserové granulometrie
 • Pokročilá analýza velikosti částic a docílení kvalitních dat – jak používat softwarové funkce určené k ověření kvality naměřených dat
 • Dispergační jednotky, suchá dispergace, mokrá dispergace, tvarová analýza s modulem HydroInsight
 • Kvalita naměřených dat

Druhý den

 • Vývoj metod (Harmonizace technických požadavků na humánní léčiva (ICH), European Pharmacopoeia, ISO 13320:2020 (Analýza PSD, Metody laserové difrakce)
 • Audit trial OmniTrust / Part 11 compliance pro farmaceutický průmysl
 • 11:00 Přednáška o „Nonstandard application of static light scattering instrument“ – Miroslav Šoóš (VŠCHT Praha)

Sekce B – Dynamický a elektroforetický rozptyl světla (DLS a ELS) Zetasizer – Mike Kaszuba
Demopřístroje: Zetasizer Advance range (Ultra Red)

 • Úvod do principů technik pro stanovení velikosti nanočástic (DLS a NTA)
 • Pokročilé funkce řady Advance:
  • Adaptivní korelace,
  • Víceúhlový dynamický rozptyl světla (MADLS)
  • Stanovení koncentrace
  • systém hodnocení kvality dat
  • otočný držák filtrů – depolarizované DLS a fluorescenční vzorky
 • Jak zvýšit kvalitu naměřených dat – Řešení běžných problémů se Zetasizerem
 • Principy ELS a stanovení zeta potenciálu, vylepšení v podobě měření při konstantním proudu, zeta potenciál povrchů a měření mobility bílkovin
 • Stanovení molekulové hmotnosti
 • Smart Instrument pro vzdálenou diagnostiku i systém preventivního varování před poruchou
 • Vývoj metodiky měření DLS a ELS
 • NOVINKA 2024 – autosampler

Sekce C – stolní SEMy řady Phenom (Thermo Scientific) – Willem Van Zyl
Demopřístroje: Phenom ProX, Phenom XL a Phenom ParticleX s příslušenstvím a SW

Druhý den

Sekce D – 3P Instruments – fyzisorpce, chemisorpce – Fabian Schönfeld
Demopřístroje: 3P Sync, cryoTune a Altamira AMI

Druhý den

 • Speciální techniky adsorpce – od základních analytických metod přes chemisorpci k stanovení průrazových křivek adsorpčních kolon – současná sorpce par a plynů
 • Nové modely chemisorpčních přístrojů AMI-400
 • Technika izotermální gravimetrické adsorpce s magnetickou spojkou pro extrémně vysokotlaké i korozivní podmínky – Rubolab
 • Souvislosti mezi vysokotlakou a průrazovou charakterizací adsorbentů pro průmyslovou praxi

Sekce E – Povrchové a mezifázové analyzátory Dataphysics Instruments – Marina Langer, Sebastian Schaubach, Filip Vymyslický
Demopřístroje: OCA 15 EC, Multiscan MS 20, DCAT 9, ZPA 20

 • První den představíme přístrojové řady OCA pro konturní analýzu a tenziometry DCAT s novým přenosným přístrojem pro měření kontaktních úhlů.

Druhý den

Sekce F – NETZSCH reologie a přístroje pro termickou analýzu
Demopřístroj: Dynamický smykový reometrKinexus Pro+ – bude dostupný k měření vzorků – Jan Svoboda

Ing. Jiří Kudrna, Novinky v termické analýze Netzsch, Netzsch Česká republika.

Daniel Stroh, LabV Intelligent solutions for Netzsch, Netzsch GmbH.

Ing. David Matoušek, Coupling Bruker-Netzsch, Bruker.

Ing. Ondrej Staškovan, Možnosti využití DSC, Netzsch Česká republika.

Představení nového DSC přístroje.

 

Změna programu vyhrazena.

Ubytování v hotelu International bude hrazeno účastníky na recepci s výhodnější seminářovou cenou na základě vaší registrace, stravování a společenský večer hradí ANAMET.

Důležité:  Dotazy pište na hovorkova@anamet.cz, případně vám budou zodpovězeny na čísle 257 328 175 anebo 606 704 988.

We cordially invite you to an exceptional seminar, where experts in the field from abroad will give lectures in six sections.

 • Malvern Panalytical (determination of particle size distribution),
 • Thermo Scientific (Phenom benchtop electron microscopes),
 • 3P Instruments (pore size determination and gas sorption),
 • Dataphysics Instruments (interfacial properties),
 • Panalytical (XRF and XRD),
 • FEI (SEM and TEM),
 • Netzsch (rheology and thermal analysis).

If you would like to attend and are not yet registered, please contact hovorkova@anamet.cz.

Schedule for the ANAMET Material Science Seminar including arrival and parking info

 

The seminar will be held on 20-21 May 2024 at the Hotel International Brno, thus renewing the pre-Covidian tradition of meeting users and those interested in these techniques. Participants are also invited to a social evening in the wine cellar. Meals and the social evening will be paid by ANAMET, accommodation will be paid by participants at a discounted rate based on registration.

Time and venue:

20-21 May 2024, Brno, Hotel International Brno, Husova 200/16, 602 00 Brno (discounted accommodation rate when registering in our form)

Price:

Seminar, meals and social evening paid by Anamet. Accommodation is paid by the participants themselves, when registering in our form at a more favourable price – single room 2640 CZK, double room 3080 CZK

If you are interested in the seminar but cannot attend, please also fill in the registration form so that we can contact you or send you the seminar materials.

Program of the first day:

9:30Opening of the seminar – Ing. Jiří Hrdlička – ANAMET s.r.o.
9:35Introduction to Malvern Panalytical products – introduction to techniques used for characterization of particle size, concentration, zeta potential, molecular weight and shape, Steve Ward-Smith

Introduction to elemental (XRF) and structural composition of materials (XRD) – Eng. Petr Marvan (will be present for personal meetings and to answer any questions throughout the seminar)

10:103P Instruments – introduction to gas and vapor sorption, specific surface area characterization, pore size, active surface area of catalysts and temperature programmed experiments (TPx) and sample density, Fabian Schönfeld
10:35Dataphysics Instruments – overview of techniques for surface characterization – contour analysis of drop shape and interfacial properties of liquids and solids, high temperature and vacuum special versions, tensiometers for determining surface tension, density of liquids and solids or wetting for quality control of various industrial baths. Marina Langer
11:00Phenom – – an introduction to Thermo Scientific’s benchtop scanning electron microscopes and their philosophy, Willem Van Zyl
11:25FEI – FEI – introduction to other FEI (Thermo Scientific) electron microscopes, Rastislav Ošťádal
11:35Netzsch –rheology and viscoelastic properties of liquids and soft solids. Overview of instruments for thermal analysis.
12:00Lunch
13:30Division into sections A/B/C/D/E/F – lectures will be held simultaneously in six conference halls, coffee will be served individually in each section between 15.00 – 15.30 p.m.
17:00 – 17.30Closing of the programme of the first day
19:00Departure by buses to the wine cellar in Hustopeče, where dinner will be served with the accompaniment of the Cimbal Classic dulcimer group (Dalibor Štrunc as the principal dulcimer player).

Program of the second day:

9:30Organizational instructions on the 2nd day in the main conference hall – ANAMET s.r.o.
9:45Division into sections and continuation of the program in sectionssee below
10:45Coffee break (drinks only)
11:45End of the program in sections – transfer to the main hall
12:00In the main conference hall: Discussion, raffle and end of the seminar
12:30Lunch for those who expressed an interest in personal meetings
13:15Personal meetings with lecturers or ANAMET employees (we will announce the order during lunch)

Program of sections:
Section A – Laser Diffraction Mastersizer – Steve Ward-Smith
Demoinstrument Mastersizer 3000+

 • Demonstration of the Mastersizer 3000+, which brings an upgrade to the existing version with new improved features, measurement stability and a software upgrade for even easier instrument control and user interaction, development of standard operating procedures (SOPs) using the SOP architect function, quality of measured values.
 • Basic introduction to laser granulometry
 • Advanced particle size analysis and achieving data quality – how to use software functions to verify the quality of measured data
 • Dispersion units, dry dispersion, wet dispersion, shape analysis with the HydroInsight module

2nd Day

 • Measured data quality
 • Method development (Harmonisation of Technical Requirements for Human Medicines (ICH), European Pharmacopoeia, ISO 13320:2020 (PSD analysis, Laser diffraction methods)
 • Audit trial OmniTrust / Part 11 compliance for the pharmaceutical industry
 • 11:00 Presentation on „Nonstandard application of static light scattering instrument“ by Miroslav Šoóš (VŠCHT Praha)

Section B – Dynamic and Electrophoretic Light Scattering (DLS and ELS) Zetasizer – Mike Kaszuba
Demoinstrument Zetasizer Advance range (Ultra Red)

 • Introduction to the principles of nanoparticle sizing techniques (DLS and NTA)
 • Adaptive correlation, data quality assessment system, rotating filter holder
 • How to improve the quality of measured data – Solving common problems with the Zetasizer
 • The new Zetasizer Ultra and its unique capabilities – multi-angle DLS (MADLS) and concentration determination
 • Principles of ELS and zeta potential determination, improvements in the form of constant current measurements, zeta potential of surfaces and protein mobility measurements
 • Smart Instrument for remote diagnostics and failure prevention warning system

Section C – Phenom Series Benchtop SEMs (Thermo Scientific) – Willem Van Zyl
Demoinstrument Phenom ProX, Phenom XL and Phenom ParticleX with accessories and SW

 • About electron microscopes – design and what makes Phenom special
 • The best use of data from individual detectors
 • Basic and advanced methods for evaluating elemental composition from an EDS detector

2nd Day

 • Automation of measurement, evaluation and data reporting – the ideal solution for quality control in industry
 • Sample holders, other accessories and applications
 • Measurements of brought samples

Section D – 3P Instruments – Physisorption, Chemisorption – Fabian Schönfeld
Demoinstrument 3P Sync, cryoTune and Altamira AMI

 • Initial talk of Tomáš Zelenka (Ostravská univerzita) on „Artifacts and misinterpretations in gas physisorption measurements“.
 • New developments in physisorption characterization of porous materials – advanced cold zone temperature control technologies
 • Determination of specific surface area (BET) and pore size distribution
 • NEW PHYSISORPTION INSTRUMENT to be disclosed

2nd Day

 • Special adsorption techniques – from basic analytical methods to chemisorption to determination of adsorption column breakthrough curves – simultaneous vapor and gas sorption
 • New models of AMI-400 chemisorption instruments
 • Isothermal gravimetric adsorption technique with magnetic coupling for extreme high pressure and corrosive conditions
 • Relationship between high pressure and breakthrough characterization of adsorbents for industrial practice

Section E – Surface and Interfacial Analyzers Dataphysics Instruments – Marina Langer, Sebastian Schaubach, Filip Vymyslický
Demoinstruments: OCA 15 EC, Multiscan MS 20, DCAT 9, ZPA 20

 • The first day of the demonstration of the OCA instrument series for contour analysis and DCAT tensiometers with the new portable instrument for contact angle measurements.

2nd Day

 • Multiscan MS 20 dispersion stability analyser and ZPA 20 solid surface streaming and zeta potential analyser.
 • Measurements of exemplary and brought samples.

Section F – NETZSCH rheology and thermal analysis instruments
Dynamic shear rheometer – Kinexus Pro+ – will be available for sample measurements – Jan Svoboda

Ing. Jiří Kudrna, News in thermal analysis Netzsch, Netzsch Czech Republic.
Daniel Stroh, LabV Intelligent solutions for Netzsch, Netzsch GmbH.
Ing. David Matoušek, Coupling Bruker-Netzsch, Bruker.
Ing. Ondrej Staškovan, Possibilities of using DSC, Netzsch Czech Republic.
Introducing the new DSC device.

 

Change of the programme is subject to change.

Accommodation at the International Hotel will be paid for by participants at the reception with a preferential seminar rate based on your registration, meals and social evening will be paid for by ANAMET.

Important: Please register your attendance early. Questions should be sent to hovorkova@anamet.cz or answered at 257 328 175 and/or 606 704 988.