Back to top

Phenom Particle X průmyslový mikroskop

Phenom Particle X - 3 různé aplikace - aditivní výroba, technická čistota a inkluze v oceli
Phenom ParticleX Steel pro automatickou analýzu nekovových vměstků v oceli

Phenom Particle X je průmyslový stolní skenovací elektronový mikroskop s třemi verzemi SW pro různé průmyslové aplikace. Hardwarově jde o Phenom XL, proto jsou základní vlastnosti mikroskopu popsány na stránce Phenom XL.

Technická čistota podle VDA 19 a ISO 16232

Analýza filtrů s částicemi z oplachových vod má za cíl určit množství a původ povrchové kontaminace částicemi v průmyslové výrobě - nejčastěji v elektronice, strojním či farmaceutickém průmyslu. Takové částice mohou blokovat trysky, způsobovat nedokonalosti následných povrchových úprav i zkraty elektronických součástek. Phenom Particle X poskytuje automatickou morfologickou i prvkovou analýzu těchto částic včetně třídění a reportování v jednotlivých velikostních frakcích podle norem VDA 19 a ISO 16232.  

Prášková metalurgie a aditivní výroba

Kontrola kvality kovových částic v práškové metalurgii a aditivní výrobě je zásadní pro dosažení požadovaných vlastností produktů. Automatická analýza velikosti, tvaru a případně též složení částic je v tomto SW podpořená šablonami reportů pro rychlý vhled do kvality vstupních kovových prášků. Software třídí částice podle tvaru na kulové, deformované a obsahující satelity (spečené částice). Dále lze třídit podle velikosti částic.

Analýza nekovových vměstků - inkluzí v oceli

Ocel je heterogenní materiál, který obsahuje různé množství nekovových vměstků, které mají zásadní vliv na tváření, koroziodolnost a další mechanické vlastnosti oceli. Analýza velikosti, tvaru a složení těchto inkluzí je proto podstatnou součástí kontroly kvality výrobního procesu nejen v ocelárnách. Pro rychlé určení kvality oceli je možné využít ternární diagramy složení vměstků podle tří vybraných prvků (viz obrázky níže). Dále je možné pomocí normy ASTM E2283 statisticky vyhodnotit maximální možnou velikost inkluzí na základě provedeného vzorku výsledků.

Pro více informací ke kterémukoliv modelu nás neváhejte kontaktovat.

Phenom Particle X pro aditivní výrobu z kovových prášků
Phenom Particle X pro technickou čistotu dle VDA19 a ISO 16232