Back to top

Zetasizer Pro a Ultra

Malvern Panalytical Zetasizer Ultra

Zetasizery Pro a Ultra jsou novými členy Zetasizerů, které vycházejí z do této doby nejlepších modelů Nano ZSP a ZS a vylepšují je. Nižší model Pro se od ZS parametry ve specifikaci neliší, přesto přináší řadu nových prvků:

Prvním hmatatelným je přítomnost otočného držáků filtrů na zpětném úhlu, který obsahuje jak fluorescenční filtr pro případ potřeby odstranit fluorescenční záření generované vzorkem tak polarizační filtry horizontální a vertikální, které se využívají v metoda depolarizovaného DLS (DDLS) k rozeznání translační a rotační difuze. Nové zetasizery se ukázaly natolik citlivé, že pro některé nekulové vzorky reportují pík o velikosti menší než 10 nm, který neodpovídá přítomnosti částic, ale rotační difuzi, což lze prokázat právě polarizací.

Dále byl revolučně upraven způsob měření a zpracování dat v novém ovládacím programu ZS XPLORERu. Jednotlivá měření velikosti částic se zkrátila pro zpřesnění výsledku, pokročilé řízení měření pomocí adaptivní korelace (v průběhu měření určuje kvalitativní parametry měření a rozhoduje o pokračování či ukončení) a nakonec přináší i třídění jednotlivých korelogramů na ustálené a přechodné z hlediska jevů probíhajících ve vzorku (sedimentace, početní fluktuace). Při následném vyhodnocení distribuce velikosti částic lze dle vlastní volby sledovat jen ustálené výsledky (ty co se vyskytují ve většině ostatních měření), výsledky pro přechodné korelogramy (typicky zahrnují sedimentující částice) a nebo výsledky bez použití třídění (zhruba odpovídají výsledkům ze Zetasizerů Nano).

Dalším velkým pokrokem je vycvičení neuronové sítě (technologie umělé inteligence) na rozsáhlém souboru výsledků měření velikosti částic vedoucí k téměř dokonalému systému jednoznačného zhodnocení kvality výsledků. Tento systém třídí výsledky na tři kategorie - vyhovující, dostačující a nedostatečná. Pro druhé dvě kategorie systém poskytuje návrhy pro zlepšení přípravy vzorků a nastavení měření.

Posledním vylepšením je vylepšený způsob měření zeta potenciálu vzorků s vysokými vodivostmi, pro které měření probíhá v módu konstantního proudu (místo konstantního napětí).

Podrobnosti se dozvíte v materiálech z představení těchto přístrojů pod tímto odkazem: http://www.anamet.cz/odborne_akce/prezentace-z-predstaveni-nove-rady-pristroju-zetasizer-pro-ultra-firmy-malvern

 

Zetasizer Ultra má kromě výše uvedených novinek další unikátní schopnosti:

brzy bude doplněno