Menu Zavřeno

Analyzátor pohybu nanočástic NanoSight NS300

NanoSight NS300 se typicky dodává s vysoce citlivou sCMOS kamerou pro měření velikosti a koncentrace dispergovaných částic a molekul v roztoku. Principem měření je analýza trajektorií nanočástic (podle ISO 19430:2016). NS300 dokáže vizualizovat a měřit částice v suspenzi o koncentraci 10^6–10^9 částic v ml v rozmezí 10-2000 nm (v závislosti na materiálu). V jediném vzorku je možné rozlišit 4 populace polystyrenových částic o velikostech 100, 200, 300 a 400 nm.

NS300 řeší potřeby široké škály aplikací včetně agregace bílkovin, výzkumu exosomů a microvesiklů, systémů cíleného uvolňování léků, charakterizace materiálů podle nové EU definice nanomateriálů a je zvláště vhodný pro analýzu částic označených fluorescenčními značkami nebo kvantovými tečkami, pro rozlišení původu částic.

Základní balení obsahuje sCMOS kameru, integrovaný systém regulace teploty v rozmezí 5 °C pod teplotou místnosti až po 50 °C pomocí Peltierových článků, jednu standardní celu s vyšší chemickou odolností pro práci s vodnými i nevodnými rozpouštědly s minimálním objemem vzorku 0,6 mL, dvě nízkoobjemové průtočné cely pro práci s disperzemi ve vodě o minimálním objemu 0,2 mL vzorku, sadou standardů pro stanovení velikosti částic a software pro měření a vyhodnocení nanočástic (NTA) v kompaktním formátu. Oba dva typy cel jsou uživatelsky připevnitelné na libovolný laserový modul a spolu s měřicí komorou jdou lehce čistit. Dostupné laserové moduly o vlnových délkách 405, 488, 532 a 642 nm jsou uživatelsky vyměnitelné a pracují s NanoSight NS300. Lasery jsou spouštěny kamerou, aby byl minimalizován vliv zeslabování fluorescence po ozáření světlem ve fluorescenčním módu. Mezi volitelná příslušenství patří lineární dávkovač (syringe pump) ovládaný přes NTA SW a umožňující analýzu částic v průtočném módu a dále automatická dávkovací jednotka pro uskladnění a automatické dávkování až 96 vzorků.

NTA softwarová sada nabízí dynamickou vizualizaci nanočástic v reálném čase, analýzu trajektorií po jednotlivých částicích, kde trajektorie jsou vizualizované v průběhu vyhodnocení a u částic je indikace úspěšného stanovení částice. NTA SW dále vyhodnocuje koncentraci a velikosti částic, distribuci velikosti částic v podobě histogramů, měření probíhá podle standardního skriptovacího postupu (SOP, vč. nastavení citlivosti kamery, lineárního dávkovače a uživatelských nastavení), výstup dat (velikost, koncentrace, intenzita, difuzní data) do PDF, tabulek (ASCII, CSV, Excel) a export videoklipu. NTA SW dokáže detekovat a částečně eliminovat vibrace, které by jinak mohly ovlivňovat výsledky měření. Vyhodnocení koncentrace využívá kalibraci, která kompenzuje vlivy částic o různých velikostech a indexech lomu a též vlivy nastavení kamery (zejména detekční práh). Tyto vlivy způsobují změnu velikosti detekčního objemu a tím i koncentrace. SW umožňuje automatické i manuální zaostření, rozlišit a vyloučit částici na základě velikosti nebo koncentrace a má automatické nastavení citlivosti kamery, které volí odpovídající citlivost podle typu vzorku. NTA SW je dostupný též ve verzi 21CFR part11. Kamerová kalibrace velikosti pixelu používaná pro sledování pohybu částic nepřesahuje 200 nm/pixel.

 

Více informací naleznete u přístrojové řady NanoSight.