Menu Zavřeno

Komory pro testování topných těles

Potřeba omezit energii používanou při vytápění domácností vyžaduje přesná experimentální měření pro různé podmínky, ve kterých se používají různé koncové topné jednotky. Komora vyvinutá společností ACS umožňuje kromě přesných měření v souladu s evropskou normou EN 442 dodatečná posouzení nezbytná pro stanovení realističtějších hodnotících indexů pro různé typy koncových topných jednotek.

Popis systému

  • Termostatická komora a zařízení pro řízení teploty stěny
  1. Konstrukce sestává ze stěn chlazených kryogenní chladící kapalinou, stěny májí strukturní charakteristiky podle normy EN 442. Tato zásada již byla společností Angelantoni použita pro slavnou konzervační komoru pro mumii Ötziho.
  2. Centrální panely stěny za topnou jednotkou (viz EN 442) přijímají kapalinu prostřednictvím autonomního obvodu umožňující simulaci studených povrchů.
  3. Dva zdroje chlazení zajišťují větší přesnost při řízení teploty. Rozsah pracovních teplot je mezi -10 °C a 40 °C.
  4. Speciální zařízení v kombinaci s řízeným a polohovatelným ventilačním systémem umožňuje vyhodnotit vliv přídavného vzduchu na rozložení teploty uvnitř termostatické komory a na výkon vyměněny.
  5. Měření teploty se dosahuje mapováním v různých polohách ve vzduchu a na stěnách.
  6. Střední sálavá teplota se měří pomocí speciálních vyhrazených přístrojů.
  7. Pro jiná měření – rychlost a průtok – je použito měření alespoň ve dvou bodech současně a tři průtokometry. POZNÁMKA: Pomocí uvedené konfigurace lze reprodukovat velké množství teplotních situací v komoře; tyto mohou být použity pro porovnání energetické náročnosti topných a chladicích terminálů.
  • Konstrukce zařízení pro řízení teploty topného tělesa a průtoku

Různé koncové topné jednotky se značně liší v požadavcích na rychlost průtoku teplonosné kapaliny. Je nutný systém regulace průtoku, který může zajistit konstantní hodnotu.

  • Měřicí přístroje

a) Systém primárního napájení

Pro primární systém dodávající teplonosnou kapalinu do topného tělesa terminálu je nutný systém řízení termostatu, který zajistí, že teplota zůstane stabilní s přesností ± 0,5 ° C.

b) Systém sekundárního napájení (skříň komory)

Pouzdro zkušební komory je externě adiabatické, zatímco tepelnou energii vyměňuje s vnitřním vzduchem a přímo tepelným sáláním s topnou jednotkou. Pro účely správné kvantifikace jevů musí být přesně stanovena povrchová teplota. Metoda předpokládá měření vstupní a výstupní teploty každého panelu, ověření homogenity povrchu a přesné měření.

c) Měření záření

Co se týče tepelného komfortu, má velký význam tok vyměňovaný zářením. Hodnoty musí být měřeny s maximální přesností. Kromě povrchových teplot je velmi důležitá provozní teplota a měření radiosity.

d) Tepelná a termofluidní dynamická pole

Pro stanovení konvekčního proudění je nutná detailní znalost teplotního pole a rychlostního pole. Příslušná mřížka senzorů poskytuje základní informace.